Algemene voorwaarden - AutoDisk

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:

AutoDisk B.V.

Energieplein 13
2031 TC Haarlem

ALGEMEEN DEEL

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel. Het bepaalde in dit algemene deel van de voorwaarden is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten van AutoDisk B.V. Het specifieke deel van de voorwaarden varieert naar gelang de aard van de overeenkomst die tussen partijen gesloten wordt c.q. is en heeft slechts betrekking op de overeengekomen dienstverlening c.q. de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van AutoDisk B.V., gevestigd te Haarlem, hierna te noemen “AutoDisk”.
 2. De wederpartij c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de afnemer”.
 3. Onder “overeenkomst” wordt verstaan elke overeenkomst, en iedere aanvulling en wijziging daarvan, betreffende de levering van producten of diensten tussen AutoDisk en afnemer.
 4. Waar in dit document wordt verwezen naar “partij” wordt bedoeld één der partijen zoals onder 1 en 2 beschreven. Indien in dit document verwezen wordt naar “partijen” wordt bedoeld beide partijen zoals onder 1 en 2 beschreven.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt met programmatuur bedoeld on- en offline.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt met nieuwe(re) programmatuur bedoeld updates en upgrades van door AutoDisk geleverde de on- en offline software
 7. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Het door de afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden om tot een vervangende regeling te komen.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van AutoDisk bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door AutoDisk bindend.
 2. AutoDisk is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal AutoDisk de afnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen c.q. de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Tussen kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste één maand liggen.
 3. Alle (mondelinge) toezeggingen welke eventueel aan een op schrift gestelde opdrachtbevestiging en/of overeenkomst vooraf zijn gegaan, vervallen indien ze niet, impliciet of expliciet, in de op schrift gestelde overeenkomst worden bevestigd.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van AutoDisk zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de afnemer aanvaard, dan heeft AutoDisk het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Geoffreerde prijzen zijn vast tot het moment van levering, behoudens veranderingen in het heersende systeem van indirecte belastingen, voor de datum van levering of, bij duurovereenkomsten, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In het laatstgenoemde geval is AutoDisk gerechtigd de verhogingen aan de afnemer door te berekenen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door AutoDisk opgegeven prijzen berekend inclusief transport-, instructie-, reis- en verblijfkosten.
  Alle prijzen en bedragen luiden in Euro’s, tenzij een andere valuta uitdrukkelijk door AutoDisk wordt vermeld, en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege.
 5. Indien AutoDisk geen offerte met een vaste prijs (voor een dienstverleningsproject) heeft uitgebracht, vindt facturering van de verleende diensten plaats op basis van nacalculatie.
 6. AutoDisk kan de vermelde tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen overeenkomstig de jaarmutatie van het prijsindexcijfer uit de tabel “Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963”, zoals gepubliceerd door het CBS te ’s-Gravenhage (stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar).
 7. Werkzaamheden verricht buiten de normale kantooruren, en extra reiskosten gemaakt in het kader van de opdracht dienen door de afnemer te worden vergoed tegen de door AutoDisk gehanteerde tarieven.
 8. De kosten van door derden te verrichten werkzaamheden zoals (data-)typewerk en drukwerk, alsmede de te gebruiken machinetijd op de hiertoe door de afnemer ter beschikking gestelde computer zijn voor rekening van de afnemer.
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
AutoDisk is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.
ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
 1. De eventuele kosten van de levering zijn voor rekening van afnemer.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken door AutoDisk moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient AutoDisk derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij afhankelijk van de omstandigheden een termijn tussen de 60 en 120 dagen in beginsel als redelijk wordt beschouwd.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Al het door AutoDisk geleverde, waaronder ontwikkelde programmatuur, is vanaf het moment van (op)levering voor risico van de afnemer. Als moment van levering geldt het moment waarop de betreffende zaken / programma’s zijn overgegaan in de beschikkingsmacht van de afnemer of van door de afnemer ingeschakelde derden.
 5. Indien levering dan wel het verrichten van werkzaamheden niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de afnemer, behoudt AutoDisk zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. AutoDisk stelt de afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de afnemer AutoDisk in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de afnemer ook na verloop van de door AutoDisk gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de afnemer door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft
 7. AutoDisk het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Voor de vaststelling van moment, kwantiteit, en hoedanigheid van de levering zijn de bij de levering door AutoDisk verstrekte documenten bepalend, tenzij de afnemer afwijking hiervan aantoont.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de afnemer de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 10. Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de afnemer opgegeven adres in Nederland, ook al zijn de bestelde zaken door de afnemer bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
 11. Indien is overeengekomen dat AutoDisk de te leveren zaken op een door de afnemer aangewezen plaats zal installeren, dient de afnemer te zorgen voor een passende installatieplaats waar voorafgaand aan de installatie alle door AutoDisk noodzakelijk geachte voorzieningen zijn aangebracht.
  AutoDisk is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de afnemer vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN AFNEMER / VERSTREKKEN GEGEVENS
 1. De afnemer dient de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen en -voor zover van toepassing- (werk- of installatie-)ruimte, elektriciteitsvoorziening, (hulp-)apparatuur, materialen, steeds tijdig en naar behoren ter beschikking te stellen.
 2. De afnemer is verantwoordelijk voor de omschrijving van de aan AutoDisk opgedragen dienstverlening of onderzoeken, c.q. gevraagde adviezen, en de te volgen procedures.
 3. De afnemer is verplicht alle gegevens, welke AutoDisk nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan AutoDisk te verstrekken.
 4. AutoDisk behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de afnemer aan de in het vorige lid genoemd verplichting zal hebben voldaan.
 5. De afnemer draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De afnemer vrijwaart AutoDisk voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 6. De afnemer zal AutoDisk informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
 7. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van de afnemer uitgevoerd zullen worden, dan zal de afnemer aan de medewerkers van AutoDisk voldoende ruimte en andere middelen verschaffen om ongestoord te kunnen werken.
 8. De afnemer zal AutoDisk toegang verlenen tot de plaats(-en) waar de aanwezigheid van de medewerkers van AutoDisk ten behoeve van de ontwikkeling of installatie van programmatuur vereist is.
 9. AutoDisk zal de opgedragen dienstverlening zorgvuldig uitvoeren, de afnemer zal de voor de samenwerking noodzakelijke medewerking verlenen.
ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
 1. Wanneer leveringen dan wel de werkzaamheden niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden als gevolg van een handelen of nalaten aan de zijde van afnemer, bijvoorbeeld door onvolledige ter beschikkingstelling van gegevens of anderszins door afnemer, is AutoDisk gerechtigd de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de door AutoDisk aangenomen werken/opdrachten blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan AutoDisk niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft AutoDisk het recht te vorderen dat de aan AutoDisk verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk/de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. AutoDisk heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door AutoDisk verrichte werkzaamheden.
 3. Alle onkosten welke door AutoDisk worden gemaakt op verzoek van de afnemer komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal AutoDisk de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen AutoDisk en de afnemer overeengekomen te worden.
 5. Indien de opgedragen dienstverlening tussentijds zodanig wijzigt dat de overeengekomen duur van de dienstverlening hierdoor wordt beïnvloed, dan zal de afnemer AutoDisk hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, en zal de afnemer alle kosten die hier voor AutoDisk uit voortvloeien voor zijn rekening nemen.
ARTIKEL 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom die rusten op de diensten of producten die door AutoDisk worden geleverd op grond van de overeenkomst met afnemer, komen uitsluitend aan AutoDisk of haar licentiegevers toe. Het is afnemer dan ook niet toegestaan om de door AutoDisk verstrekte gegevens openbaar te maken of over te dragen.
 2. De met AutoDisk gesloten overeenkomst impliceert geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
 3. Teneinde de overdacht van rechten op intellectuele eigendom, met name de door AutoDisk aangeleverde foto’s te kunnen bewerkstelligen, dient afnemer daarover met de betreffende licentiehouder van deze intellectuele eigendom contact op te nemen. Op verzoek van afnemer zal AutoDisk de gegevens van de licentiehouder toezenden. AutoDisk is niet aansprakelijk voor het oneigenlijke gebruik van intellectuele eigendomsrechten die rusten op door haar verstrekte diensten of producten. Afnemer vrijwaart AutoDisk tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van schade of kosten welke verband houden met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door AutoDisk geleverde diensten of producten.
ARTIKEL 9: RECLAMES
 1. De afnemer is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de afnemer fouten constateert, dient de afnemer AutoDisk binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan AutoDisk.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verleende diensten, dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na levering aan AutoDisk te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan AutoDisk zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
 5. AutoDisk dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 6. Indien wijziging van het geleverde noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van AutoDisk indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een fout van AutoDisk, als bedoeld in lid 3 van artikel 11.
 7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
 1. AutoDisk kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes, gevolgschades, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en/of indirecte kosten op welke wijze ook ontstaan, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die AutoDisk bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. AutoDisk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van informatie of gegevens die op enigerlei wijze op informatiedragers zijn vastgelegd; de afnemer dient tijdig en op afdoende wijze voor beveiliging te zorgen.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van AutoDisk – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de geleverde diensten of de verrichte werkzaamheden zoals staat vermeld in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. Bij duurovereenkomsten zal het vast te stellen maximumbedrag nooit hoger zijn dan de prijs van de opgedragen werkzaamheden over de laatste drie maanden voor het ontstaan van de plicht tot schadevergoeding. In alle gevallen geldt voor AutoDisk een maximale aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht van EUR 5.000,-, onder aftrek van eventueel door AutoDisk gecrediteerde bedragen. Aansprakelijkheid van AutoDisk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en gemiste goodwill is te allen tijde uitgesloten.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen AutoDisk tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken, beperkt tot zes (6) maanden.
 6. De afnemer is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en de juiste toepassing van het door AutoDisk geleverde. Indien voor correct gebruik van het geleverde handleidingen noodzakelijk zijn, en deze handleidingen ontbreken, dient de afnemer het gebruik van het geleverde op te schorten tot over de handleidingen kan worden beschikt.
 7. De afnemer is verantwoordelijk voor het waar nodig treffen van maatregelen ter beveiliging van de gerechtvaardigde belangen van AutoDisk indien het de afnemer bekend is dat het geleverde bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie van AutoDisk bevat.
 8. De afnemer verliest diens rechten jegens AutoDisk en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart AutoDisk tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  – voormelde schade is ontstaan doordat de afnemer niet conform de door AutoDisk gegeven instructies en/of adviezen / documenten heeft gehandeld, waaronder tevens overtreding van het bepaalde in lid 7 van dit artikel gerekend dient te worden;
  – voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de afnemer aan AutoDisk zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten, ontwerpen e.d. van derden);
  – voormelde schade is ontstaan doordat de afnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan AutoDisk heeft verstrekt en AutoDisk de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
  – voormelde schade is ontstaan door oneigenlijk of ander ondeskundig gebruik door de afnemer, nalatigheid van de afnemer, alsmede indien er sprake is van het uitvoeren van reparaties of wijzigingen aan het geleverde door anderen dan AutoDisk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoDisk.
ARTIKEL 11:  GARANTIE
 1. AutoDisk staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, onverminderd de bij overeenkomst bepaalde garanties. AutoDisk staat er niet voor in dat met het geleverde ook het door de afnemer beoogde resultaat bereikt kan worden, voorzover dit verder gaat dan de bij overeenkomst schriftelijk vastgelegde gegarandeerde eigenschappen.
 2. AutoDisk garandeert dat de geleverde goederen of diensten zullen voldoen aan de specificaties die bij overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Deze garantie geldt, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, gedurende 2 maanden en vangt aan op het moment van levering van de goederen of diensten aan de afnemer.
 3. De garantie omvat vervanging van niet-leesbare informatiedragers; herstel van fouten in geleverde programmatuur die een normaal gebruik verhinderen. Indien tijdens de garantieperiode programmatuur vervangen wordt door (nieuwe) programmatuur, blijft de originele garantieperiode van kracht en treedt derhalve niet een nieuwe garantieperiode in werking. . De garantie houdt niet in dat het geleverde zonder onderbreking en/of zonder gebreken zal werken, maar dat AutoDisk zich naar beste weten en kunnen zal inspannen om gedurende de garantieperiode geconstateerde, wezenlijke, gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. De afnemer kan geen beroep op garantie doen als de oorzaak van het defect te wijten is aan oneigenlijk of ander kundig gebruik door de afnemer. De gegeven garanties vervallen indien er sprake is van het uitvoeren van reparaties of wijzigingen aan het geleverde door anderen dan AutoDisk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoDisk. Aanpassing van programmatuur aan gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld wijziging in de gebruikte besturingssoftware), valt niet onder garantie.
 5. Herstel van defecten of gebreken en/of kosteloze uitvoering van onderhoudswerkzaamheden die hun oorzaak vinden in van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, fluctuaties in de elektriciteitsvoorziening; rampen; ongunstige invloeden van andere apparatuur of programmatuur; onjuiste installatie e.d., valt niet onder garantie.
 6. Voor door AutoDisk van toeleveranciers betrokken apparatuur of programmatuur treedt de door de toeleverancier gegeven (fabrieks-) garantie in de plaats van de in de voorgaande bepalingen omschreven garanties van AutoDisk. Indien de fabrieksgarantie een kortere looptijd heeft dan de hiervoor vermelde door AutoDisk gegeven garantietermijn, geldt echter na de fabrieksgarantie een aanvullende garantie van AutoDisk, tot het einde van de door AutoDisk gegeven termijn is bereikt.
 7. Indien AutoDisk vaststelt dat de (vermeende) storing niet wordt veroorzaakt door een gebrek waarvoor de garantie van toepassing is, komen de kosten van de diagnose en overige in redelijkheid door AutoDisk te maken kosten voor rekening van de afnemer.
ARTIKEL 12: BETALING
 1. Betaling dient te geschieden conform de op de factuur of in de overeenkomst vermelde betalingscondities en bij gebreke daarvan in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd.
 2. Indien betaling niet overeenkomstig de door partijen overeengekomen betalingcondities geschiedt, dan wel indien een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet volledig is betaald:
  zal de afnemer aan AutoDisk een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  zal de afnemer, na daartoe door AutoDisk te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn hetgeen conform de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is bepaald..
 3. Ter keuze van AutoDisk kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is AutoDisk bevoegd de nakoming van de jegens de afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien AutoDisk het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.
 5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op AutoDisk heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de afnemer af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. AutoDisk behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de afnemer aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens AutoDisk heeft voldaan.
 2. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de afnemer.
 3. De afnemer zal alle (rechts-)handelingen nalaten die AutoDisk in de uitoefening van zijn eigendomsrechten kunnen belemmeren -met uitzondering van verkoop-uit-voorraad in het kader van de normale bedrijfsvoering van de afnemer-, totdat door betaling de eigendom op hem is overgegaan, respectievelijk aan hem is overgedragen.
 4. Ingeval AutoDisk een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van AutoDisk vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 5. De afnemer is verplicht AutoDisk terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de afnemer en AutoDisk gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
 1. In geval nakoming van datgene waartoe AutoDisk krachtens de met de afnemer gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van AutoDisk, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door AutoDisk ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van AutoDisk, is AutoDisk gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de afnemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens AutoDisk tot aan dat moment te voldoen.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij AutoDisk, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 4. Ingeval de afnemer op enigerlei wijze tegenover AutoDisk in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de afnemer, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan AutoDisk verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING
 1. De afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Annulering door de afnemer is slechts mogelijk indien AutoDisk daarin toestemt. Alsdan is de afnemer aan AutoDisk verschuldigd:
  – bij annulering van een opdracht in de periode vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van levering c.q. uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is de afnemer een vergoeding van 30% tot 50% verschuldigd, afhankelijk van het feit of er al dan niet maatwerk (m.b.t. software of computeropleiding) is overeengekomen;
  – bij annulering in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van levering c.q. uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is de afnemer een vergoeding van 30% tot 100% verschuldigd, afhankelijk van het feit of er al dan niet maatwerk (m.b.t. software of computeropleiding) is overeengekomen.
 3. De afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart AutoDisk ter zake.
 4. Voor de reeds verrichte werkzaamheden tot aan het moment van annulering c.q. ontbinding, is de afnemer gehouden aan diens betalingsverplichtingen jegens AutoDisk te voldoen.
 5. Door de afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 17: GEHEIMHOUDING

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen, of die in het ter beschikking gestelde of geleverde zijn begrepen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door -waar nodig- hun personeel en door hen ingeschakelde derden tot geheimhouding te verplichten.

ARTIKEL 18: VERBOD OVERDRACHT RECHTEN en OVERNAME PERSONEEL
 1. De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door de afnemer niet worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming van AutoDisk.
 2. Partijen zullen nimmer pogingen doen om elkaars personeel over te nemen en partijen zullen zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van de andere partij.
 3. De partij die in strijd handelt met hetgeen in lid 2 is bepaald, is de andere partij een direct, zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete verschuldigd ad. EUR 10.000,- voor iedere overtreding en EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
 1. Op de tussen AutoDisk en de afnemer gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat AutoDisk de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar AutoDisk gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. AutoDisk heeft het recht een geschil met een afnemer, die buiten Nederland is gevestigd, te doen beslechten door de bevoegde rechter in dat land, of een andere door partijen in de betreffende overeenkomst aan te wijzen rechter in het buitenland, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en/of toepasselijke internationale verdragen.
SPECIFIEKE DELEN

De specifieke delen maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van: AutoDisk te Haarlem

RANGORDE BEPALING

Het bepaalde in het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen in het algemene deel en bepalingen in de specifieke delen en/of uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in het algemene deel, prefereert het bepaalde in het betreffende specifieke deel. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden, onder andere door strijdigheid met en/of afwijking van bepaalde artikelen, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

A. DIENSTVERLENING

ARTIKEL AA: LICENTIEOVEREENKOMST

 1. De duur van licentieovereenkomsten is onbepaald maar minimaal de periode zoals in de offerte wordt vermeld. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd worden, indien geen opzegging of vernieuwing plaatsvindt, na de overeengekomen minimale periode, per jaar automatisch met 12 maanden verlengd. De opzegging dient tenminste drie gehele kalendermaanden van te voren schriftelijk te geschieden.
 2. Voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor een bepaalde tijd of tegen een vaste prijs geldt dat in geval van overschrijding van de vastgestelde tijd of prijs het meerdere tegen de gebruikelijke tarieven van AutoDisk in rekening wordt gebracht indien het meerwerk op verzoek van de afnemer geschiedt; in alle overige gevallen geldt de helft van het gebruikelijke tarief.
 3. AutoDisk heeft het recht om, na overleg met de afnemer, de met de uitvoering van de dienstverlening belaste medewerkers door anderen te vervangen, waarbij AutoDisk de hieraan (eventueel) verbonden kosten van inwerken zal dragen..
 4. AutoDisk is niet verplicht om medewerkers die wegens ziekte niet in staat zijn de hen opgedragen dienstverlening uit te voeren, terstond door anderen te vervangen, indien het aannemelijk is dat de ziekte niet meer dan tien (10) werkdagen zal voortduren.
 5. Door AutoDisk gegeven adviezen ontheffen de afnemer niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het betreffende onderwerp.

B. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

ARTIKEL BA: OPDRACHTOMSCHRIJVING

 1. Partijen zullen samen zorgdragen voor schriftelijke vastlegging van de aard en de functies van de te ontwikkelen programmatuur, waarbij de afnemer de eindverantwoordelijkheid draagt voor de omschrijving en/of functionele specificatie van de aan AutoDisk opgedragen werkzaamheden.
 2. Bij de ontwikkeling van de programmatuur behoudt AutoDisk zich het recht voor om af te wijken van de beschrijving als dit technisch noodzakelijk is. Indien de noodzakelijke afwijking consequenties heeft voor de afgesproken prijs of tijdsduur, zal AutoDisk de afnemer hierover informeren voordat de wijziging wordt gerealiseerd. Wijzigingen of aanvullingen van de beschrijving van de zijde van de afnemer, nadat begonnen is met ontwikkeling of levering of nadat een bepaalde prijs is geoffreerd, worden door AutoDisk afzonderlijk op basis van nacalculatie berekend.

ARTIKEL BB: KOSTEN

 1. Indien voor de uitvoering van een gehele opdracht vooraf een vaste prijs is overeengekomen op basis van een begroting of planning van de te besteden uren, wordt het meerwerkrisico door partijen gezamenlijk gedragen. Indien niet bij overeenkomst anders is bepaald, worden, in geval van overschrijding van het aantal begrote uren, de meer te besteden uren aan de afnemer in rekening gebracht op basis van de helft van het bij AutoDisk gebruikelijke uurtarief.
 2. De eventuele kosten voor ingebruikname van de ontwikkelde programmatuur, waaronder begrepen werkzaamheden in verband met installatie, implementatie, conversie en/of instructie zijn slechts in de geoffreerde prijs begrepen indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL BC: RECLAMES

 1. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in de ontwikkelde programmatuur dienen binnen tien (10) dagen na de oplevering van de betreffende programmatuur, of indien een acceptatieprocedure is overeengekomen binnen tien dagen nadat de afnemer van de resultaten van de acceptatie(test) kennis heeft kunnen nemen, door AutoDisk te zijn ontvangen, na verloop van deze termijn kan de afnemer AutoDisk niet meer aansprakelijk stellen voor dergelijke gebreken.
 2. De door de afnemer geconstateerde gebreken in de programmatuur dienen door de afnemer schriftelijk en gedetailleerd aan AutoDisk gemeld te worden, waarna AutoDisk deze gebreken -indien tijdig gemeld- kosteloos zo spoedig mogelijk zal verhelpen.
 3. Indien de gebreken zijn gebleken naar aanleiding van een acceptatietest, zal nadat de gebreken zijn verholpen de acceptatieprocedure worden herhaald.

ARTIKEL BD: LEVERING PROGRAMMATUUR

 1. Indien hierover in de betreffende overeenkomst niets is bepaald, verkrijgt de afnemer na voltooiing van de ontwikkeling de programmatuur geleverd in objectcode met AutoDisk documentatie, en behoudt AutoDisk de sourcecode en de programmadocumentatie. In dit geval zal AutoDisk op verzoek en voor rekening van de afnemer maatregelen treffen om de continuïteit van het gebruik van de programmatuur door de afnemer te waarborgen.
 2. Indien aan de afnemer de programmatuur in objectcode wordt geleverd, zal de afnemer de programmatuur niet (laten) wijzigen en zal hij/zij de objectcode (executable-file) van de ter beschikking gestelde standaardprogrammatuur niet in een door mensen leesbare vorm herconstrueren, decompileren, disassembleren, vertalen, of hiervan afgeleide werken (laten) vervaardigen, anders dan in het kader van wettelijk aan de afnemer toegekende bevoegdheden in verband met de interoperabiliteit van door de afnemer te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door AutoDisk ter beschikking gestelde programmatuur in het geval dat AutoDisk niet, op verzoek, binnen redelijke termijn en op redelijke voorwaarden de voor het bereiken van de beoogde interoperabiliteit noodzakelijke informatie verstrekt.
 3. Indien AutoDisk dit wenselijk acht, mogen er in de programmatuur voorzieningen worden aangebracht ter bescherming van de rechten van AutoDisk op deze programmatuur, mits deze voor de afnemer geen belemmering in het normale gebruik veroorzaken. Het is de afnemer verboden deze voorzieningen te verwijderen.

C. ONDERHOUD EN NIEUWE VERSIES

ARTIKEL CA: NIEUWE VERSIES

AutoDisk kan bepalen nieuwe versies van de programmatuur uit te brengen. In dat geval brengt AutoDisk de afnemer daarvan op de hoogte. Afnemer dient zorg te dragen voor het installeren van de meest recente versie van de programmatuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. AutoDisk is niet aansprakelijk voor het gebruik van de programmatuur indien deze schade het gevolg is van het achterwege laten van het installeren van de meest recente versie van de programmatuur door afnemer.

ARTIKEL CB: ONDERHOUD (VERZEKERING / ONDERHOUD VIA MODEM / FABRIKANT)
 1. Programmatuur en/of apparatuur van de afnemer die in het kader van onderhoudswerkzaamheden door AutoDisk ten behoeve van de afnemer voor transport of anderszins aan een derde wordt toevertrouwd, blijft voor risico van de afnemer. AutoDisk draagt slechts het risico gedurende de periode dat AutoDisk de apparatuur of programmatuur daadwerkelijk onder zich heeft. De afnemer dient zich tegen voornoemde risico’s adequaat te verzekeren.
 2. Indien is afgesproken dat storingen ook via een modemverbinding verholpen kunnen worden, zal de afnemer de voor de uitvoering van deze service benodigde modemverbinding, KPN-lijnen en dergelijke, gratis ter beschikking stellen en dient de afnemer voor afdoende beveiliging van in zijn computersysteem opgeslagen vertrouwelijke gegevens te zorgen.
 3. Voor onderhoud aan (via AutoDisk geleverde) apparatuur dient de afnemer zich tot de betreffende fabrikant(en) te wenden.

Haarlem, 1 oktober 2018